РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

 «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус»  функціонує на кафедрі української мови і літератури СумДПУ ім. А.С. Макаренка як грантовий  проєкт великого міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»  Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси. Співвиконавець  – Громадська організація «Центр розвитку філології»,  Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м.Бахмут).

 Мета  вебінарів, конкурсу методичних розробок із інфомедійним компонентом (72 учасники), унікального в Україні мультимедійного словника з інфомедійної грамотності, навігатора,  електронної збірки кращих конспектів уроків, до організації і проведення яких  долучились Наталя Пономаренко з командою студентів-журналістів Машинобудівного коледжу, Ольга Муратова з командою Горлівського інституту іноземних мов, Надія Кириленко, Вікторія Лисянська, Артем Юрченко, наш університет, Маргарита Надутенко (НАН України), застосовувати методологію, розроблену IREX, що орієнтована на подвійне імплементаторство. Тобто  через імплементацію інфомедійної грамотності серед студентів – майбутніх учителів-тьюторів у вищій школі здійснювати  «м'яку» / ПОСТУПОВУ /ВІДПОВІДНО ДО ПРИЙНЯТОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (2020)/ інтеграцію інфомедійної грамотності у шкільні предмети «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» в закладах загальної середньої освіти.

Наша цільова аудиторія - це студенти, магістранти – майбутні учителі та майбутні журналісти, учителі закладів загальної середньої освіти, викладачі філологічних кафедр університетів.

Ефективними, як показує аналіз рефлексій учасників

виявились активності, спрямовані  на  розвиток критичного мислення сучасної молоді, формування навичок етичного спілкування, соціальної толерантності,  формування  умінь ставити питання, робити висновки та узагальнення; перевіряти тексти (аналізувати, порівнювати, розрізняти стилі мовлення); перевіряти фото, відеоматеріали; здатність працювати з інфографікою та аналізувати інші візуальні ряди.

Якісні результати грантової програми

1. Завдяки системному втіленню активностей грантової програми, їх мобільному інформаційному донесенню до відома освітянської громади і дописам у соцмережах вдалось вплинути на кількісне зростання учасників (400 учасників, що майже вдвічі від запланованих кількісних показників). Відбулось національне розгортання, розширення географії учасників: Бахмут, Суми, Глухів, Лебедин, Полтава, Переяслав, Луцьк, Чернівці, Житомир, Полтава, Івано-Франківськ, Житомир, Запоріжжя, Костянтинівка, Мирноград, Вінниця, Соледар, Кривий Ріг, Київ, що підтверджує:  для особистостей, які прагнуть саморозвитку, професійного самовдосконалення, готові до конструктивного діалогу, немає кордонів, поділу на Схід і Захід.

2. У межах вебінарів, майстерок, рефлексій, ініційованих творчим об'єднанням «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬ», ми отримали вкрай необхідний для освітян різних областей обмін педагогічним досвідом щодо медіакультури учня, студента, вчителя, викладача, обговорення проблемних питань щодо реалізації інфомедійного компонента у програмах навчальних дисциплін у вищій школі та програмах шкільних предметів, щодо реалізації  інфомедійного компонента в компетентностях володіння державною мовою, означених у Державному стандарті базової середньої освіти (2020).

Кожна  активність, вебінари  ТО «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬ» відбувалась як конструктивно-фаховий діалог лідерів освітянської спільноти різних рівнів: здобувачів освіти, вчителів, директорів ЗЗСО, викладачів закладів ЗСО, ЗФПО, ВО, представників відділів моніторингу якості освіти, керівників Державної служби якості освіти, проректорів з наукової роботи і міжнародних зв'язків. Це відповідно сприяє високому рівню мотивації  у формуванні інфомедійних умінь здобувачів освіти на рівні школи, закладів вищої освіти, місцевих громад тощо.

3.Інструменти інфомедійної грамотності зацікавили науково-педагогічних працівників статечного віку, які проходять курси підвищення кваліфікації з культури наукової української мови у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Це по-справжньому неочікувано і приємно. Сприяло цьому те, що «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» систематично поповнювався за час реалізації грантової програми медіаосвітньою продукцією від IREX.

До занять  додали інфомедійний компонент:  опановували мовні норми з урахуванням медіаосвітнього компоненту, виконували вправи «Стрічка новин»,  роботу із токсичним контентом,  "Інтерв’ю"  (аналізували особливості побудови інтерв’ю з науковцем  та ін.);  проводили вебквест "ДоброЧесність".  

4. Віртуальна лабораторія "Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності", яка була створена у рамках грантової програми, привернула фахову увагу закордонних науковців, зокрема Романа Тимошука (доктора наук, наукового співробітника Інституту славістики Польської академії наук (Instytut Slawistyki PAN). Дослідник висловив пропозицію про потребу розширити лексикографічну структуру словника завдяки створення перекладів польською та болгарською мовами, відповідного аудіоперекладу філологами-носіями мови (поляками та болгарами). Віртуальну лабораторію запропоновано до використання закордонними науковцями в рамках співпраці, поповнення новими інфомедійними термінами, перекладами, мультимедійним наповненням тощо.

 Віртуальна лабораторія "Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності" може бути доцільно використана як тренажер для журналістів (створення контенту для термінів) та перекладачів з можливістю внесення "Коментувань" та "Редакторських правок" віддалено та у режимі реального часу, для вчителів і викладачів для формулювання та візуалізації тлумачень інфомедійних термінів.

5. Учасники вебінарів висловили низку слушних побажань, що дозволять удосконалити або застосувати нові інструменти інфомедійної грамотності: у подальшому ініціювати

конкурс проєктів "Кращий філолог-краєзнавець" (з медіаосвітніми компонентами);

інфомедійні лекторії з української мови;

провести вебінари ''Подолання психологічної інтерференції при навчанні медіаграмотності'', спікерами яких є мовник і психолог.

Творча спільнота «Медіавчитель» підтримали пропозицію більш ефективно  враховувати психолого-педагогічні, вікові особливості учасників, дотримуватись  принципів дитиноцентризму, студентоцентризму, навчання на мовленнєвих взірцях, мовленнєвої практики, комунікативності, партнерської взаємодії; функційно-комунікативної спрямованості навчання; інформаційної екології.

Ризики та перешкоди

З-поміж труднощів, що виникли в ході реалізації нашого проєкту, означимо такі: необхідність швидкої переорієнтації ключових завдань проєкту з цільової аудиторії студенти, учні і вчителі ЗЗСО, що було передбачено заявкою, на більш широку аудиторію (викладачі ЗФПО, ЗВО,  директори ЗЗСО,  представники відділів моніторингу якості освіти, керівники Державної служби якості освіти, проректори з наукової роботи і міжнародних зв'язків, науковці НАН України), різноманітну як за віком, так і за рівнем сформованості медіакомпетентності; складність у визначенні інформації, необхідної й цікавої саме для такої аудиторії; не завжди вдавалося розрахувати час на підготовку реалізацію певного етапу проєкту.

Проте, це швидше, позитивний, аніж негативний досвід, оскільки стимулює навчатись працювати у невизначених умовах і мобільно приймати рішення. Відзначимо, що всі учасники команди були взаємозамінними, проявляли кмітливість, нестандартність у застосуванні інфомедійних інструментів, що давало можливість проводити вебінари за графіком в умовах сучасної епідеміологічної ситуації

Перспективи

Освітньо-дослідницький центр «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» завдяки потужній команді, що представлена різними закладами України, і в подальшому продовжує працювати за кількома  напрямками:

фахово-методичнимщо передбачає розроблення та апробацію відеобанку інноваційного навчально-методичного забезпечення формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів-тьюторів у межах неформальної освіти та розвитку soft skills із залученням здобувачів освіти філологічної та журналістської спеціальностей;

дослідницьким – проведення семінарів-практикумів, дослідницьких майстерень, науково-методичних конференцій у співпраці і взаємодії із закладами вищої освіти, загальноосвітніми закладами, НАН України, НАПН України; розроблення шкільних підручників з української мови із імплементацією інфомедійної грамотності;

 культурно-освітнім, що спрямовано  на організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед академічної спільноти, освітян, місцевої громади відповідно до профілю діяльності.

Упродовж поточного року завдяки значній зацікавленості інструментами інфомедійної грамотності заплановано проведення конкурсу проєктів «Кращий філолог-краєзнавець» (із інфомедійним компонентом), 

створення у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка лабораторії інфомедійної грамотності.

Студенти висловили зацікавлення щодо уведення до каталогу вибіркових дисциплін ЗВО у поточному році спецкурсів з медіаосвіти і медіаграмотності.

Учасники проєкту запропонували проведення занять з української мови як іноземної з інфомедійним копонентом для іноземних студентів.

Наявність серед учасників нашого проєкту керівників учнівських робіт конкурсів МАН дозволяє  здійснювати імплементацію медіаосвіти в наукових гуртках ЗЗСО, МАН.

Значний резонанс мультимедійним словником з інфомедійної грамотності дає підстави  залучити  закордонних партнерів для співпраці та міжмовності словника, зініціювати проходження навчальної практики на платформі віртуальної лабораторії, а також проводити віртуальні екскурсії до віртуальної лабораторії.

Напрацювання, отримані під час реалізації грантового проєкту, плануємо активно використовувати під час проведення занять з навчальних дисциплін «Методика викладання української мови/ літератури в ЗЗСО», «Методика навчання української мови в ЗЗСО», «Академічна культура педагога-дослідника», проведення бінарних занять, зокрема й міжуніверситетських; проведення тренінгів, майстер-класів з інфомедійної грамотності для вчителів, здобувачів ЗВО, які навчаються за освітніми програмами галузі знань 01 Освіта (педагогіка), 014.01 Середня освіта. Українська мова і література; проведення круглих столів, науково-методичних конференцій.

Олена Семеног, керівник «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬського кампусу»