Image

Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури (далі – Центр) – це науково-методичний підрозділ кафедри української мови СумДПУ імені А.С.Макаренка (далі – Університет), що здійснює фахово-методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітню роботу з метою поширення  функціонування і популяризації уживання української мови в усіх сферах суспільного життя міста Суми і Сумської області; формування і розвитку ключових компетентностей культуромовної особистості вчителя як наставника молоді, мешканця міста, громадянина України.

 Діяльність Центру здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Конституції, законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», Статуту Університету, даного Положення та інших нормативних документів. 


 Мета та завдання діяльності Центру

Мета діяльності Центру:  сприяти  поширенню  функціонування і популяризації вживання української мови в усіх сферах суспільного життя міста Суми і Сумської області; здійснювати освітню, освітньо-консультативну, інформаційно-дидактичну, дослідницьку підтримку підвищення ключових компетентностей учителя-словесника до рівня педагогічної майстерності в умовах міждисциплінарного освітнього середовища на освітніх рівнях: бакалаврат – магістратура закладів вищої педагогічної освіти ––  освіта упродовж життя на засадах цінностей педагогіки партнерства і наставництва.


Основні завдання Центру є:

  • на основі вивчення й узагальнення вітчизняного, європейського та світового досвіду розробити дидактичний інструментарій / інноваційне навчально-методичне забезпечення формування і розвитку ключових компетентностей учителя-словесника;
  • апробувати дидактичний інструментарій / інноваційне навчально-методичне забезпечення формування і розвитку ключових (загальних і фахових) компетентностей учителя-словесника (програми, посібники, методичні рекомендації);
  • сформувати інформаційну, навчально-методичну, наукову базу джерел відповідно до профілю діяльності Центру;
  • створити онлайн-платформу центру для проведення освітньої, освітньо-консультативної, фахово-методичної, дослідницької, культурно-просвітницької діяльності з метою формування і розвитку ключових (загальної, мовнокомунікативної,  літературної, методичної) компетентностей учителя-словесника, узагальнення педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті;
  • здійснювати організацію та проведення конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів, засідань у формі круглих столів та інших заходів наукового, науково-методичного, дослідницького, культурно-освітнього спрямування у співпраці і взаємодії із закладами вищої освіти, післядипломної освіти, загальноосвітніми закладами, установами Національної академії України, Національної академії педагогічних наук України;
  • здійснювати підготовку проектних пропозицій, запитів з метою отримання індивідуальних (колективних) грантів співробітниками Центру, в тому числі на наукові дослідження, стажування;
  • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботи серед академічної спільноти, освітян, місцевої громади відповідно до профілю діяльності Центру з метою популяризації результатів роботи;
  • безперервно підвищувати науково-педагогічний потенціал співробітників з метою підвищення якості кадрового забезпечення процесів інноваційного розвитку Університету.

Головні напрями роботи Центру є:

- фахово-методичний, що передбачає проведення інтерактивних лекцій, міждисциплінарних тренінгів  та майстер-класів з актуальних освітніх технологій у навчанні української мови і літератури; технологій розвитку критичного мислення; з актуальних проблем використання цифрових, медіаосвітніх технологій, інклюзивної освіти, підприємливості, а також курсів підвищення кваліфікації, програма яких охоплює питання формування і розвитку фахових і загальних компетентностей, а також реалізації у навчальних предметах «Українська мова і література» наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», визначених Концепцією «Нова українська школа», Концепцією розвитку педагогічної освіти, Професійного стандарту вчителя;

- дослідницький – спрямований на дослідження актуальних питань мовно-літературної освіти, освітніх технологій особистісно-професійного розвитку вчителя-словесника, педагогіки партнерства і комунікативної взаємодії: університет – школа; актуальних питань медіакультури вчителя, проблем реалізації компетентнісного підходу, реалізацію низки проектів формування основ академічної/наукової мовної культури для вчителів, які здійснюють керівництво роботами слухачів МАН;

- культурно-освітній напрям - спрямований на організацію і проведення фахових конкурсів, фестивалів творчих уроків, виставок учительської творчості, круглих столів, проведення інформаційно-просвітницької роботи, шкільних і студентських олімпіад, конкурсів, свят з української мови і літератури, пізнавальних мовних віртуальних екскурсій для вдосконалення компетентності у володінні  державною мовою, сприяння розвитку обдарованої молоді.